1 КУРС


Базові моделі і методи вивчення геосфер
Вступ до фаху
Ґрунтознавство і біогеографія
Загальна геологія
Загальна гідрологія
Загальне землезнавство
Історія України
Метеорологія та кліматологія
Топографія з основами геодезії
Навчальна природничо-наукова практика
Фізика з основами фізики Землі


2 КУРС


Геоморфологія з основами геології
Геоморфологія та палеогеографія
ГІС в географії
Дистанційне зондування Землі
Загальна та вікова психологія
Картографія
Ландшафтознавство
Навчальна професійно-орієнтована практика
Основи комп’ютерних технологій
Рекреаційна географія
Фізична географія материків і океанів


3 КУРС


Антропогенні ландшафти
Вимірювання в освіті
Виробнича практика
Географічне середовище України
Краєзнавчо-туристська педагогічна практика (ГПтСТР)
Методика навчання географії
Моніторинг довкілля
Основи геоекології
Основи наукових досліджень
Організація науково-дослідної роботи з географії
Основи фотограмметрії та 3D-моделювання
Оцінка природних умов і ресурсів (ГПтСТР)
Турисько-краєзнавча практика (ГРіТ)
Фізична географія України


4 КУРС


Аналіз даних дистанційного зондування Землі (КГіК)
Бази геоданих та основи програмування у ГІС (КГіК)
Базові моделі і методи вивчення геосфер (ГРіТ)
Великий картографічний практикум (ФГМіК, КГіК)
Вимірювання в освіті
Виробнича практика (ФГМіК, КГіК)
Галузеві кадастри України
Географія і економіка в школі (ГПтСТР)
Геоекологічна експертиза території
Дистанційні технології в навчанні (ГПтСТР)
Картографічний метод дослідження
Клімат Землі (ФГМіК)
Краєзнавство і регіональний туризм
Курсова робота за фахом
Методика організації спортивно-туристської роботи (ГРіТ)
Моніторинг довкілля
Основи земельного кадастру
Основи океанології (ФГМіК)
Основи раціонального природокористування і охорона природи
Педагогічна практика
Переддипломна практика
Підготовка кваліфікаційної роботи
Природна та історико-культурна спадщина
Природні умови і природні ресурси України
Спортивний туризм та орієнтування
Сучасні концепції природознавства

Програми Атестаційних Екзаменів 2022:
«Картографія, геоінформатика і кадастр»
«Географія рекреації та туризму»
«Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів»
«Географія» (заочна форма навчання)


ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ
НАСКРІЗНІ ПРОГРАМИ ПРАКТИК БАКАЛВАРІВ


Архів дисциплін бакалаврського рівня