Викладач Світлана Іванівна Решетченко
Кредити ECTS 6
Програма 2017-2018
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Картографія, геоінформатика і кадастр”, “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”, “Географія рекреації і туризму”, “Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток”, “Географія, економічна та краєзнавчотуристична робота”, “Географія, природознавство та спортивно-туристська робота”

Опис
Метою навчальної практики є поглиблення і закріплення теоретичних знань з
економічної та соціальної географії, продовження розвитку навчальних вмінь та навичок студентів стосовно соціально-економічних досліджень у процесі комплексного суспільногеографічного вивчення конкретного регіону, знайомство з елементами галузевих територіальних систем, аналіз взаємозв’язку природних компонентів з соціальноекономічними процесами в межах регіону; закріплення теоретичних знань з дисципліни «Топографія з основами геодезії», освоєння методики топографічних зйомок місцевості, роботи з топографічною картою, орієнтування на місцевості, а також розширення загального географічного кругозору; закріплення теоретичних знань з дисципліни «Метеорологія та кліматологія», ознайомлення з організацією спостережень на метеорологічній станції; отримання практичних навичок вимірювання метеорологічних величин і визначення атмосферних явищ; закріплення теоретичних знань з дисципліни «Гідрологія з основами океанології», формування у студентів практичних навичок проведення гідрологічних досліджень в польових умовах – на прикладі реальних природних об’єктів – річки, озера, ставка, заболочених ділянок, підземних вод; закріплення теоретичних знань з дисципліни «Ґрунтознавство і біогеографія», навчити студента встановлювати зв’язок між географічними компонентами ландшафту, факторами ґрунтоутворення та ґрунтами даної місцевості, особливостями географічного розташування організмів та біоценозів; закріплення теоретичних знань з дисципліни «Геоморфологія з основами геології», наочно показати зв’язок рельєфу з геологічною будовою, дати загальні уявлення про геоморфологічно-геологічні особливості території проходження практики, надати студенту навичків дослідницької роботи в полі та обробки польових матеріалів у камеральних умовах.


Навчальні матеріали