Викладач Олександр Олегович Жемеров
Олена Іванівна Сінна
Кредити ECTS 4
Програма 2018-2019
2019-2020
2020-2021
2022-2023

Дисципліна викладається на освітніх програмах: “Географія рекреації і туризму”; Картографія, геоінформатика і кадастр; “Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів”

Опис
Метою викладання навчальної дисципліни є формування знань про ландшафти, їх структуру, морфологію, функціонування, класифікацію та ін.; інтегрування набутих студентами знань основ геології, геоморфології, кліматології, гідрології, ґрунтознавства, біогеографії при вивченні природно-територіальних комплексів як конкретних локальних або регіональних сполучень компонентів природи Землі.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.