Професор А.М.Краснов ініціював постійне залучення студентів до участі у наукових експедиціях та дослідженнях широкої фізико-географічної проблематики. Професор А.О.Івановський, завідувач кафедри географії і етнографії після А.М.Краснова, особисто керував студентським науково-географічним гуртком, члени якого влітку здійснювали екскурсії в різні регіони країни. Доповіді про результати екскурсій заслуховувались на засіданнях гуртка, висловлювались зауваження, побажання та оцінки. Під керівництвом А.О.Івановського студенти склали декілька науково-популярних нарисів, видали 5 випусків збірника “Земля та її життя”. Путівник “По окрестностям Харькова” (1916р.) за редакцією професора В.М.Арнольді включав підготовлені студентами нариси з фізичної географії, геології, кліматології та ін.

Традиції залучення студентів до участі в науковій роботі отримали розвиток у наступні десятиліття. З 1984 року розпочалась реорганізація кафедральних наукових гуртків у науково-виробничі студентські загони, а з 2000 р. вони були реорганізовані в творчі наукові об’єднання, в роботі яких беруть участь усі студенти 2-5 курсів спеціальності “Географія”.

Творче об’єднання “Методика викладання географії і менеджмент освіти” (науковий керівник – проф. О.О. Жемеров) – дослідження проблем оптимізації змісту і методики формування географічних знань у системі безперервної освіти для різних типів навчальних закладів, з розвитку творчої особистості учня засобами географії, вивчає роль позакласної роботи у навчально-виховному процесі з географії; участь у розробці навчальних посібників для учнів, дидактичних і методичних посібників для вчителів, наочних посібників для шкіл; вивчення і узагальнення передового педагогічного досвіду.

Творче об’єднання “Фізична географія та геоекологія” (науковий керівник – к. геогр. наук О.В. Бодня) – дослідження водних ресурсів і водного господарства, гідрологічного режиму малих річок і водосховищ Харківської області, визначення якості вод басейну Сіверського Дінця, вивчення особливостей і динаміки клімату Лівобережної України, проблеми гідрометеорологічного забезпечення сільськогосподарського виробництва; фізико-географічних умов розробки природоохоронних територій.

Творче об’єднання “Географічна картографія, геоінформатика і кадастр.” (науковий керівник – к. геогр. наук Н.О. Бубир) – дослідження актуальних напрямків тематичної картографії, екологічного стану і охорони природи Харківщини, розробка наукових основ медико-екологічного картографування Харківської області і міста Харкова, картографування для потреб освіти, туризму, історія картографування в Україні, розробка словників, навчальних посібників з топографії, картографії та картографічного методу дослідження для студентів і школярів, окремих карт, серій тематичних карт і атласів.

Творче об’єднання “Рекреаційна географія, краєзнавство і туризм” (науковий керівник – к. геогр. наук Ю.І. Прасул) – дослідження туристсько-рекреаційних систем і ресурсів, краєзнавче вивчення рідного краю, науково-методичние забезпечення організації туристських походів і екскурсій із школярами, комплексне туристичне картографування Харківщини, організація туристсько-краєзнавчої роботи в різних освітніх установах.

Основою наукової роботи студентів є матеріали власних досліджень і наукових експериментів, а також літературні, картографічні та ін. джерела. Наукові розробки студентів проходять експериментальну апробацію у різних закладах освіти або у науково-дослідних установах Харківської області та України. Кожний студент обов’язково проводить педагогічний експеримент за темою дослідження. З метою покращення теоретичної підготовки студентів кафедри читаються курси “Польові географічні дослідження”, “Методи географічних досліджень” та “Методологія географічних наук”.

Про хід досліджень студенти доповідають на щомісячних засіданнях творчих об’єднань, щорічних кафедральних звітних наукових конференціях, присвячених пам’яті професора Г.П.Дубинського. У цих конференціях беруть участь студенти українських і зарубіжних університетів.

Студенти і аспіранти кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-методичних семінарах з проблем безперервної географічної освіти та картографії, наукових конференціях у вузах України, Росії і Молдови, багато з них мають друковані наукові статті і тези доповідей. Автори найкращих досліджень відмічені медаллю АН України, дипломами та преміями на університетських, міських, обласних і всеукраїнських конкурсах.

Особливістю наукової роботи студентів кафедри є її реальний характер – конкретні розробки картографічних творів, експериментальних навчальних програм, посібників і підручників, дидактичних матеріалів, методичних вказівок, словників, наочних посібників тощо.

На засіданнях студентських наукових об’єднань відбуваються творчі зустрічі з авторами шкільних програм, підручників, картографічних творів тощо, з провідними науковцями, методистами, вчителями географії, виробничниками.