ЖЕМЕРОВ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ – професор кафедри фізичної географії та картографії, кандидат географічних наук, доцент

Народився 28 жовтня 1948 р. у м. Макіівці Донецької області. У 1955-63 рр. навчався у Макіївських школах №№ 5, 22, а у 1963-66 рр. – у Київській фізико-математичній школі при КДУ, яку закінчив за спеціальністю “математик-програмист”. У 1966-1971 рр. – студент геолого-географічного факультету Харківського державного (нині – національного ім.. В.Н. Каразіна) університету, який закінчив за спеціальністю “географія” і одержав кваліфікацію “географ, викладач географії”.

З 1971 до 1976 р. працював за направленням учителем географії у Макіївській ЗОШ № 42. У липні 1976 р. був обраний за конкурсом викладачем, потім старшим викладачем кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, де працює по цей час. У 1983-86 рр. навчався в очній аспірантурі ХНУ, яку відмінно закінчив і захистив кандидатську дисертацію за темою “Викопний сеноманський рельєф півночі Західного Сибіру та його аналіз для оптимізації розробки газових родовищ (на прикладі Медвежого)”. Після аспірантури продовжив працювати на тій самій кафедрі на посаді доцента. У 1991 р. О.О. Жемерову присвоєно вчене звання доцента. З 2007 р. обіймає на кафедрі посаду професора.

Навчальне навантаження в останні роки складало 1200-1400 годин, із них 400-500 годин становили аудиторні заняття. Викладає ряд дисциплін (на денному і заочному відділеннях: “Ландшафтознавство”, “Основи викладання географії”, на заочному відділенні – “Фізичну географію материків і океанів”, “Загальне землезнавство”) і спецкурсів (“Геоморфологія України”, “Географія Харківської області”, “Прикладна ландшафтна екологія”, “Педагогічні технології вищої школи”, “Географічні олімпіади і конкурси” та ін.). Викладання усіх дисциплін і спецкурсів веде державною мовою. Здійснює на кафедрі керівництво навчальною професійно орієнтованою практикою, виробничою практикою, а на факультеті – усіма видами педагогічних практик. До пе-дагогічного навантаження входить робота в ДЕК, керівництво дипломними роботами (у середньому 5-6 робіт на рік) і НДРС (до 10 студентів 2-5 курсів).

О.О. Жемеров опублікував понад 130 наукових та науково-методичних праць, із них понад 30 навчальних посібників для студентів, учителів географії та учнів шкіл. 9 навчальних посібників мають гриф Міністерства освіти і науки України. Серед видань останніх років: “Програма вступних іспитів з географії до вищих навчальних закладів України у запитаннях” (Харків: Торсинг, 2004), “Олімпіадні завдання з розв’язаннями” (Харків: Основа, 2005; 15 друк. арк.), “Географічні олімпіади” (Харків: Основа, 2007; 15 друк. арк.), “Географія. 11 клас. Відповіді на питання екзаменаційних білетів державної підсумкової атес-тації” (українською та російською мовами; Харків: Ранок, 2002-2007; у співавторстві з Л.А. Тележенко), “Географія материків і океанів: Атлас для 7 класу” (Харків, Ранок, 2007; у співавторстві з А.М. Байназаровим), “География // Новейший полный справочник школьника: 5-11 классы. Естественные науки” (М.: Эксмо, 2007, 2008). О.О. Жемеров є рецензентом численних шкільних навчально-методичних і дидактичних посібників з географії та шкільних атласів, що видавалися в Україні, Росії, Білорусі. На замовлення Міністерства освіти і науки України брав участь у рецензуванні двох альтернативних проектів Стандарту шкільної географічної освіти.

О.О. Жемеров працює над докторською дисертацією “Наукові основи формування знань і вмінь у системі безперервної географічної освіти (дошкільної, шкільної, вищої)”, готує відповідну за темою наукову монографію, яку планує завершити у другій половині 2009 р. (на цей час готові ? її обсягу). Експериментальні дослідження цієї проблеми проводяться на філіалах кафедри, у закладах середньої освіти м. Харкова (№№ 45, 47, 89, 129, 149); відповідними дослідженнями охоплені студенти творчого наукового об’єднання “Учитель”. Як заступник голови оргкомітету брав участь в організації і проведенні у Харкові щорічних (1992-2008) міжнародних науково-методичних семінарів з проблем безперервної географічної і картографічної освіти. Входить до редколегії наукового збірника “Проблеми безперервної географічної освіти і картографії”, який визнаний ВАК України фаховим виданням. Брав участь у редагуванні восьми випусків цього наукового збірника, а також 10 збірників матеріалів міжнародних семінарів. За останні вісім років як деле-гат і доповідач брав участь у роботі трьох з’їздів УГТ та багатьох наукових конференціях і семінарах (у Києві, Мінську, Брянську, Харкові), де зробив понад 20 доповідей за темою дисертації. Щорічно робив наукові доповіді на кафедральних семінарах, присвячених пам’яті Г.П. Дубинського. Постійно бере участь у складанні відгуків (окремо чи у співавторстві з І.Ю. Левицьким та з іншими фахівцями ХНУ) на 10-15 авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, які надходять зі спецрад України, Росії, Білорусі, Казахстану, Азербайджану та інших країн СНД.

О.О. Жемеров здійснює науково-методичне керівництво Харківським регіональним і університетським центром безперервної географічної освіти та методики викладання географічних дисциплін; філіалами кафедри при Харківській обласній станції юних туристів і Новомерчицькій загальноосвітній школі (спільна розробка навчальних планів і програм; рецензування програм і методичних посібників, розроблених на філіалах; участь у роботі обласних семінарів та в інших заходах, що організовувалися філіалами, тощо). Брав участь у розробці програми занять школи “Абітурієнт”, яка з 2003 р. працює при Обласній станції юних туристів. Упродовж 20-ти років – голова журі Харківської обласної учнівської олімпіади з географії, у 1993-2006 рр. – член журі Всеукраїнської олімпіади учнів з географії; був членом журі усіх обласних конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Що-річно на курсах підвищення кваліфікації вчителів географії у Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти читає до 30-40 лекцій. Брав безпосередню участь у реалізації угоди про творче співробітництво між ХНУ та Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти. Надавалася допомога цьому інститутові (як ланці післядипломної освіти) у складанні навчальних планів і програм, у проведенні занять на курсах перепідготовки вчителів географії різних категорій.

О.О. Жемеров виконує значну громадську роботу. Він входить до складів Вченої ради ХНУ, Науково-методичної ради ХНУ і Вченої ради факультету, є головою навчально-методичної комісії ГГФ. Упродовж останніх 8 років працював ученим секретарем спеціалізованої ради Д 64.051.04 зі спеціальності 11.00.11- конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Є головою профбюро геолого-географічного факультету. На кафедрі є заступником завідувача з науко-вих питань, відповідальним за зв’язок зі школами, науковим керівником творчого студентського об’єднання “Учитель”, куратором групи студентів-географів 5 курсу. Виховну роботу зі студентами проводить під час навчальних, педагогічних і виробничих практик; щорічно бере участь у проведенні “Днів відкритих дверей”, батьківських зборів студентів кафедри. Профорієнтаційну роботу проводить під час проведення занять у школі “Абітурієнт”, викладання спецкурсів у ліцеї № 149, гімназіях №№ 45, 47, 89, ЗОШ № 129 м. Харкова, під час учнівських олімпіад і засідань секцій МАН, на курсах учителів географії тощо.

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0002-4840-4122
Профіль у ResearchGate


Контактна інформація:

робоча електронна скринька – zhemerov.alexander@gmail.com


Переглянути список наукових праць у форматі PDF