Викладач Катерина Борисівна Борисенко
Кредити ECTS 4
Програма 2020-2021

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія рекреації та туризму»

Опис
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у студентів фахового розуміння геопросторових особливостей формування і просування на національний ринок місцевого туристичного продукту, а також сутнісних рис туристичної спеціалізації теренів України на ринку рекреаційних послуг. На підставі опанування ключових тем дисципліни у студентів мають сформуватися базові рівні знань щодо характерних рис територіальної організації та спеціалізації туристичної сфери реґіонів України. Пропонована структура передбачає систематизований виклад історичних, природничо- й суспільно-географічних, культурологічних та господарськоорганізаційних засад вивчення краєзнавства і регіонального туризму як спеціалізованої дисципліни, розгляд її теоретико-методологічного арсеналу та базового рівня знань конструктивно-прикладного спрямування.


Розширений план лекцій


Розширений план практичних робіт


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.