БОРИСЕНКО КАТЕРИНА БОРИСІВНА
Доцент, кандидат педагогічних наук

http://orcid.org/0000-0002-7435-6857
Профіль у ResearchGate
Профіль у Google Академія
e-mail: k.borysenko@physgeo.com

Народилась 17 березня 1984 р., в селищі міського типу Нова Водолага, Нововодолазького району Харківської області.

Освіта: з 1990 р. по 2001 рік навчалася в Нововодолазькій ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1. З 1990-1999 роки – навчалася в дитячій юнацькій школі мистецтв, після закінчення отримала атестат, з відзнакою, відділення образотворчого мистецтв, музика.

К. Б. Борисенко, за результатами навчання на геолого-географічному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна отримала диплом бакалавра з відзнакою за спеціальністю «Географія», 2005 р. та диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Географія», кваліфікація «Географ. Викладач географії», 2006 р. Була рекомендована до аспірантури.

Продовж 2016 – 2018 років Борисенко К. Б. була здобувачем наукового ступеня кандидата педагогічних наук кафедри креативної педагогіки і інтелектуальної власності Української інженерно-педагогічної академії без відриву від основного місця роботи.

17 травня 2019 р. у спеціалізованій вченій раді Д 64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії відбувся захист дисертації за темою «Формування фахових компетентностей майбутніх учителів географії у процесі навчальних практик» за результатами якого Борисенко К. Б. здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Лунячек В. Е. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Топузов Олег Михайлович, Національна академія педагогічних наук України, віце-президент, м. Київ; кандидат педагогічних наук Япринець Тетяна Сергіївна, Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, начальник навчально-методичного відділу, м. Полтава.

Досвід роботи: К. Б. Борисенко, увесь час, починаючи з 2006 року, працює на кафедрі фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

З 2007 року завідує навчальною лабораторією фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені професора Г. П. Дубинського.

З 2009 року працює старшим викладачем кафедри фізичної географії та картографії за сумісництвом, а з 2019 року доцент тієї ж кафедри за сумісництвом.

З 2019 р. К. Б. Борисенко призначено гарантом освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів «Географія, природознавство та спортивно-туристська робота».

З 2021 р. обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри фізичної географії та картографії факультету геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, як основне місце роботи.

З 2022 р. старший науковий співробітник, за сумісництвом.

З 2022 р . є консультантом проєкту «Professional Development» (Професійний розвиток працівників освіти) спрямований на пошук інноваційних шляхів підвищення кваліфікації працівників освіти в умовах диверсифікації відповідних послуг.

З березня 2022 р. прийнята до лав експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Організаційна робота: Катерина Борисівна бере активну участь: у організації науково-методичних семінарів, майстер-класів; у проведенні щорічної студентської конференції присвяченої Г. П. Дубинському; у проведенні ГІС-форуму. Відповідальна особа за профорієнтаційну роботу на кафедрі (організовує «Дні відкритих дверей», генерує ідеї щодо рекламних відео, постерів, оновлює рекламні презентації, буклети, візитки кафедри, проводить зустрічі в загальноосвітніх навчальних закладів міста та області, під час вступної кампанії в приймальній комісії ФГГРТ тощо). Відповідальна особа за профспілкову діяльність, на кафедрі фізичної географії та картографії. Відповідальна особа за працевлаштування та зв’язок з випускниками, на кафедрі (організовує зустрічі з випускниками та потенційними роботодавцями). Організовує та проводить експедиції вихідного дня, на кафедрі фізично географії та картографії наразі проведено 9 експедицій, метою яких є польові гідрологічні, геоморфологічні, екологічні дослідження водних об’єктів; тощо

Підвищення кваліфікації: К. Б. Борисенко весь час самоудосконалюється, вона має сертифікати про участь у таких програмах, як: «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» (72 год.), сертифікат №2401-173 2013 р.; навчалася у школі педагогічної майстерності в галузі «Психологія та педагогіка вищої школи» (108 год.) сертифікат №0207-610, 2015 р., пройшла підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Українська мова – професійне спрямування» (210 год.), сертифікат № 0207-077 2019 р.; «Інновації в системі дистанційного (змішаного) навчання» 2021, сертифікат № 0207-916 від 26.04.2021 (6 кредитів ЄКТС, 180 год.); «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг, сертифікат від 13.10.2021 р.

К. Б. Борисенко є дійсним членом Українського географічного товариства, має посвідчення інструктора дитячо-юнацького туризму.

Наукові публікації: навчальне видання (Борисенко К. Б. Польовий щоденник навчальної професійно-орієнтованої практики (Карпатська частина) за спеціальністю «Географія»: навч. видання. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. 98 с.), навчальний посібник (Борисенко К. Б. Картографічні дослідження наркотичної залежності (на прикладі міста Харкова): навч. посіб. Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. 35 с.), навчально-методичний посібник (Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: навч.-метод. посіб. / К Б. Борисенко та інші; ХНУ ім. В. Н. Каразіна; за ред. В. А. Пересадько, В. Е. Лунячека, К. В Шпурік. Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. 240 с.), методичні рекомендації (Борисенко К. Б. Методичні вказівки по створенню карт із застосуванням способів картограм та картодіаграм: метод. рекоменд. Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2005. 22 с.), отримала свідоцтво про реєстрацію авторського права на літературний твір наукового характеру «Компетентнісна модель майбутнього вчителя географії як інструмент професійної підготовки в класичному університеті» 2019. Список публікацій додається.

Науково-дослідна робота: неодноразово виконувала функції відповідального виконавця науково-дослідних робіт, а саме: держбюджетна тематика на безоплатній основі/ Формування професійної компетентності майбутнього вчителя географії в умовах класичного університету/ відповідальний виконавець 2018 р.; госпдоговірна тематика / ГІС-моделювання рельєфу дна річки Сіверський Донець у районі села Гайдари (Зміївський район Харківської області) / відповідальний виконавець 2019 р.; госпдоговірна тематика/ Геоінформаційна обробка даних батиметричної зйомки ділянок річок Ляхова та Балаклійка у районі м. Балаклія Харківської області/ відповідальний виконавець 2020 р.

З 2021 р. виконує функції керівника НДР, «Гідрологічні, геоморфологічні, геоекологічні дослідження водних об’єктів Харківської області із застосуванням картографічних і геоінформаційних технологій».

Педагогічна діяльність: Катерина Борисівна, є керівником навчальних практик на кафедрі фізичної географії та картографії ще з 2009 року, а їх організацією займається з 2007 року. Керівник гідрологічного розділу навчальної природничо-наукової практики в с. Гайдари Зміївського району з 2009 року, керівник навчальної професійно-орієнтованої практики (Міжрегіональна частина (Карпатський регіон)) з 2012 р.

Вона є відповідальним куратором студентських груп. У 2016-2019 рр. за результатами конкурсу на кращу студентську групу її група ставала тричі переможцем у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна, має відповідні грамоти.

К. Б. Борисенко викладає лекційні, лабораторні та практичні заняття з природничих дисциплін (Загальна гідрологія; Фізична географія України; Оцінка природних умов і ресурсів; Основи раціонального природокористування; Екологічна експертиза території; Раціональне використання природних ресурсів) та туристсько-краєзнавчих (Географія рекреації та туризму; Краєзнавство та регіональний туризм); дисципліну: «Organization of Fieldwork in Geography» – англійською мовою у Ханчжоуському педагогічному університеті (Китай). Керує курсовими, кваліфікаційними, дипломними роботами, науковою роботою студентів.

Дипломники, Катерини Борисівни, беруть активну участь у наукових заходах, публікують статті у фахових та наукометричних виданнях, є переможцями конкурсів студентських робіт тощо.

Нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток освіти і науки міста Харкова.

Сфера наукових інтересів: наукові інтереси К. Б. Борисенко це польові ГІС; гідрологія України; використання ГІС в експедиціях; гідролого-геоморфологічні дослідження; методологічні підходи, педагогічні технології, компетентнісний підхід; навчальні практики, використання ГІС на уроках географії; організація польових досліджень, тощо.


Завантажити список публікацій