ПРАСУЛ ЮЛІЯ ІВАНІВНА – завідувач кафедри фізичної географії та картографії, доцент, кандидат географічних наук

Народилася 18 лютого 1978 р. у м.Харків. У 1985-1995 рр. навчалася у харківській середній школі № 109, яку закінчила з медаллю. У 1995-2000 рр. – студентка геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, який закінчила з відзнакою за спеціальністю “географія”. У 2000-2004 рр. навчалася в очній аспірантурі ХНУ, яку відмінно закінчила і захистила кандидатську дисертацію за темою “Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області)” (2004 р.). З 1 вересня 2002 р. поєднувала навчання в аспірантурі з роботою на посаді старшого викладача кафедри фізичної географії та картографії геолого-географічного факультету. Після закінчення аспірантури продовжила працювати на рідній кафедрі, а з 2007 р. вже на посаді доцента.

Навчальне навантаження в останні роки (на 0,5 ставки) складало 650-700 годин, в тому числі аудиторних – 300-400 годин. Викладає на денному та заочному відділеннях ряд дисциплін (Дистанційне зондування Землі, Ґрунтознавство, Історична географія з основами етнографії, Спортивний туризм, Туристичне картографування) і спецкурсів (Основи економічних знань, Основи наукових досліджень), з інших (Топографія, Картографія) проводе практичні заняття. Викладання усіх дисциплін і спецкурсів веде державною мовою. Здійснює на кафедрі керівництво виробничою практикою. Здійснює загальне керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів, спеціалістів та магістрів географів.

Прасул Юлія Іванівна постійно приймає участь в розробці науково-дослідної роботи з держбюджетної тематики по лабораторії тематичного картографування.

Ю.І. Прасул опублікувала біля 30 наукових та науково-методичних праць, із них чотири навчально-методичних посібника для студентів геолого-географічного факультету та факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Постійно бере участь у роботі багатьох наукових конференцій і семінарів (у Києві, Москві, Харкові).

На кафедрі виконує постійні обов’язки відповідального за науково-дослідницьку роботу студентів, керівника студентського наукового об’єднання “Рекреаційна географія, краєзнавство і туризм”, організовує культурно-масові заходи студентів.

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0003-3516-7882
Профіль у ResearchGate


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-55-60

робоча електронна скринька – y.prasul@karazin.ua


Список основних публікацій

1.Прасул Ю.І. Нове в змісті обласної туристскої карти // Мат. IX Міжнар. семінару з топографії та картографії “Науково-методичне забезпечення навчального процесу з топографії і картографії на географічних факультетах університетів та в школах з поглибленим вивченням географії”, Харків, 14-17 вер. 1999. – Харків, 1999. – С. 65-67.

2.Прасул Ю.І. Нові підходи до точності та змісту туристських карт // Картографія та вища школа: Зб. наук. пр. – К.: ДНВП “Укрморкартографія”, 2000. – Вип. 4. – С. 94-97.

3.Прасул Ю.І. Нові типи туристських карт, укладених за комп’ютерною технологією // Вісник геодезії та картографії. – 2000. – № 4 (19). – С. 33-37.

4.Прасул Ю.І. Використання туристського атласу в школі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Харків, 2000. – Вип. 1. – С. 107-108.

5.Прасул Ю.І. Стан і перспективи регіонального туристського картографування // Географічна наука та освіта в Україні: Зб. наук. пр. – К., 2000. – С. 91-92.

6.Прасул Ю.І. Використання електронної карти ресурсного потенціалу туризму Харківської області у навчальному процесі // Мат. регіон. конф. “Харківська вища школа: методичні пошуки на рубежі століть”, Харків, 22 лют. 2001.- Харків, 2001. – С. 66-68.

7.Прасул Ю.І. З історії регіонального туристського картографування // Картографія та вища школа: Зб. наук. пр. – К., 2001. – Вип. 5. – С. 104-110.

8.Прасул Ю.І. Регіональний туристський атлас // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С. 78-81.

9.Прасул Ю.И. Геоинформационный аспект картографического обеспечения туризма // Мат. Междунар. конф. “Ломоносов – 2002”. Секция География, Москва, 10-11 апр. 2002. – М.: МГУ, географ. ф-т, 2002. – С. 87.

10.Прасул Ю.І. Принципи атласного картографування для потреб туризму // Геоінформаційне картографування сьогодні: Наук. зб. – К.: Академперіодика, 2002. – С. 134-135.

11.Прасул Ю.І. “Дитячий компонент” туристичних атласів // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – Харків, 2002. – Вип. 3. – С. 153-156.

12.Прасул Ю.И. Природоохранные сюжеты на туристских картах // Мат. Междунар. конф. молодых географов “География и окружающая среда”. – Белгород, 2002. – С. 94-96.

13.Прасул Ю.І. Системне туристичне картографування регіонів України: наукові засади, цілі, перспективи // Український географічний журнал. – 2002. – № 4. – С. 68-73.

14.Прасул Ю.И. Современные технологии картографирования для целей туризма // Мат. Х Междунар. конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов-2003”. Секция географии. – М.: МГУ, географ. фак-т, 2003. – С. 107.

15.Прасул Ю.І. Дослідження з проблем системного регіонального картографування для потреб туризму // Картографія та вища школа: Зб. наук. пр. – К.: Державна картографічна фабрика, 2003. – Вип. 8. – С. 41-47.

16.Прасул Ю.І. Регіональна система картографічних творів для потреб туризму // Мат. ХІІ Міжнар. науково-методичного семінару “Модернізація і реформування середньої, вищої і післядипломної географічної та картографічної освіти в країнах СНД: досвід, проблеми, перспективи”, Харків, 8-12 верес. 2003. – Вінниця: Антекс-УЛтд, 2003. – С. 353-354.

17.Прасул Ю.І. Наукові основи системного картографування регіонів України для потреб туризму (на прикладі Харківської області): Автореф. дис. … канд. геогр. наук: 11.00.12 / Інститут географії НАНУ. – К., 2004. – 20 с.

18.Прасул Ю.І. Комплексна туристична карта адміністративного району // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2005. – Вип. 5. – С. 129-134.

19.Прасул Ю.І. Комплексне туристичне картографування // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – К.: ДНВП “Картографія”, 2005. – Вип. 2. – С. 172-177.

20.Прасул Ю.И. База данных системного регионального картографирования для целей туризма // Тезисы докл. школы-конференции молодых ученых с участием стран СНГ “Рациональное природопользование”, Москва, 7-9 дек. 2005. – М.: Географ. ф-т МГУ, 2005. – С. 309-314.

21.Прасул Ю.І. Картографування для потреб туризму: Бібліографічний довідник. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2005. – 44 с.

22.Левицький І.Ю., Байназаров А.М., Байназарова О.О., Гвоздь М.А., Жемеров О.О., Клименко В.Г., Кобченко Ю.Ф., Лунячек В.Е., Пересадко В.А., Прасул Ю.І., Селіверстов О.Ю. Лабораторія геоінформаційних технологій університетської кафедри географії та картографії // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2007. – Вип. 7. – С. 3-7.

23.Левицький І.Ю., Прасул Ю.І. Комп’ютерні технології у навчальній та науково-дослідній роботі з рекреаційної географії // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. пр. – К.: Інститут передових технологій, 2007. – Вип. 7. – С. 121-125.

24.Прасул Ю.І. Основи наукових досліджень з географії та картографії: Практичні роботи. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 50 с.

25.Прасул Ю.І. Клімат України: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 24 с.

26.Прасул Ю.І. Спортивний туризм: Навчально-методичний комплекс дисципліни. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 62 с.

27.Прасул Ю.І. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни “Рекреаційна географія”. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2007. – 48 с.

28.Прасул Ю.І. Збалансований розвиток туризму та рекреації та його картографічне забезпечення // Географія в інформаційному суспільстві: Зб. наук. пр. – К.: ВГЛ Обрії, 2008. – Т. 4. – С. 178-180.