«Картографія, геоінформатика і кадастр» — Освітня програма «Картографія, геоінформатика і кадастр» передбачає формування фахівця із сучасним науковим світоглядом і мисленням, який володіє геоінформаційно-картографічними технологіями та вміє їх застосовувати, спираючись на комплекс географічних знань.
Картографи, ГІС-спеціалісти та фахівці з кадастру — затребувані на ринку праці, адже можуть працювати у провідних зарубіжних та вітчизняних ГІС-компаніях, картографами у військових частинах, фахівцями земельного кадастру тощо; потребу у таких фахівцях мають установи заповідної справи, картографічні видавництва, агробізнес.
Під час навчання студенти отримують базові географічні знання та практичку підготовку за профільним змістом освітньої програми, яка забезпечується такими дисциплінами, як «Топографія з основами геодезії», «Картографія», «Геоінформаційні системи», «Дистанційне зондування Землі», «Основи земельного кадастру», «Обробка даних БПЛА» та іншими.

«Фізична географія, моніторинг і кадастр природних ресурсів» — Програма забезпечує підготовку висококваліфікованих кадрів, які набувають фахових знань для виконання професійних завдань науково-дослідницького, практичного та інноваційного характеру в галузі фізичної географії, моніторингу та кадастру природних ресурсів.
Програма допоможе засвоїти базові знання фундаментальних властивостей природного середовища, володіння сучасними геоінформаційними технологіями для вирішення експериментальних і практичних завдань з раціонального природокористування, охорони природи, моніторингу довкілля, кадастру природних ресурсів.
Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових спеціальних компетентностей необхідних професіоналу-географу, що розширюють його науковий світогляд і здібності для проведення практичної діяльності в природничій галузі з дослідження ландшафтів, моніторингу довкілля, раціонального природокористування з застосовуванням сучасних ГІС-технологій.

«Географія рекреації та туризму» — Мета освітньої програми — забезпечення теоретичної та практичної підго-товки висококваліфікованих кадрів у галузі географії туристсько-рекреаційного спрямування, здатності до виробничої діяльності за фахом.
Навчання за програмою спрямовано на підготовку фахівців, які володіють комплексом загальних та фахових компетентностей, необхідних для виконання професійних завдань у галузі географії рекреації та туризму, фахівців з креативним і критичним мисленням, адаптованих до сучасних умов ведення туристсько-рекреаційної діяльності.
Програма є комбінованою (академічно-прикладною), передбачає міждисциплінарну і багатопрофільну підготовку фахівців. Посилена практична підготовка, володіння сучасними інформаційними технологіями.
Після завершення програми випускник може продовжити навчання у магістратурі, а також працювати за видами професійної діяльності у галузі географії та туризму, обіймаючи посади географа, географа-економіста, фахівця з рекреації, агента з організації туризму, інспектора з туризму, туризмознавця, асистента географа.

«Інвайронментологія» — upadate pending…

Згідно з отриманою фаховою підготовкою випускники кафедри фізичної географії та картографії працюють викладачами у середніх і вищих навчальних закладах, науковими співробітниками і провідними фахівцями в освітніх і науково-дослідних установах, державних і приватних підприємствах.


Куратор: кафедра фізичної географії та картографії physgeo@karazin.ua

Контактна особа: завідувач кафедри, доцент Прасул Юлія Іванівна y.prasul@karazin.ua