Викладач Надія Василівна Максименко
Кредити ECTS 4
Програма 2019-2020

Дисципліна викладається на освітніх програмах: «Географія»

Опис
Мета викладання навчальної дисципліни – формування у студентів знань теоретичних та методологічних засад прикладної ландшафтної екології як міждисциплінарної науки та набуття практичних умінь і навичок для вирішення прикладних задач оцінки екологічного стану ландшафтів, прогнозування змін станів та структури ландшафту, нормування антропогенного навантаження та планування раціонального природокористування.


Навчальні матеріали

Protected Area

This content is password-protected. Please verify with a password to unlock the content.