ПОЛІЩУК ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА – доцент кафедри фізичної географії та картографії, кандидат географічних наук, доцент

В 1967 році закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького, геолого-географічний факультет за спеціальністю: фізико-географ, викладач географії. Ще студенткою розпочала науково-дослідницьку роботу в Галузевій лабораторії структурної геоморфології і неотектоніки під керівництвом професора С.І.Проходського. В 1977 році була обрана за конкурсом на посаду викладача, а в 1978 році старшого викладача кафедри фізичної географії і картографії на цільову ставку, надану для розвитку природоохоронно-екологічної діяльності на факультеті та в університеті. В 1980 перейшла на нову, першу в Радянському Союзі, кафедру Раціонального використання природних ресурсів та охорони природи, в створенні якої приймала безпосередню участь. Ця кафедра потім отримала назву Географічного моніторингу та охорони природи.

По закінченню аспірантури успішно захистила кандидатську дисертацію з геоморфології та палеогеографії, присвячену дослідженню викопного рельєфу та будові верхнього олігоцену та міоцену центральної частини Дніпровсько-Донецької низовинної рівнини. В 1988 році була обрана на посаду доцента. В 1990 році набула звання доцента. В 2011 році, у зв’язку з закриттям кафедри географічного моніторингу та охорони природи, перейшла на кафедру фізичної географії та картографії. В різні роки викладала та викладє фундаментальні курси, курси професійної підготовки географів, а також авторські спецкурси, серед яких: “Геоморфологія з основами геології”, “Методи польових географічних досліджень”, “Геоморфологія та палеогеографія”, “Вступ до фаху”, “Основи екології”, “Рекреаційна географія”, “Геоекологія”, “Формування природоохоронних знань у школі”, “Раціональне використання природних ресурсів та охорона природи”, “Моніторинг довкілля”, “Охорона природи України”, “Система природоохоронних знань”, “Оцінка природних ресурсів”, “Основи раціонального природокористування та охорона природи”, “Палеогеографія України”, “Екологія людини”, “Глобальні екологічні проблеми”, “Оптимізація природного середовища”.

В якості відповідального виконавця держбюджетних (в тому числі найважливіших) та госпдоговірних тем приймала участь та очолювала експедиції науковців і студентів, що пов’язані з розробкою рекомендацій з питань раціонального природокористування, охорони природи і рекреації в умовах півдня Європейської територіальної системи, дослідження сучасних екзогенних геодинамічних процесів на території Харківської, Сумської, Полтавської областей, та проектування крупних об’єктів – канал Дніпро-Донбас, реконструкція каналу Сіверський Донець-Донбас, Дністровська ГАЕС, Теребле-Рікська ГАЕС.

Наукові напрацювання пов’язані з теоретичними і практичними питаннями в галузі геоморфології, палеогеографії, неотектоніки, палеогеоморфології, структурної геоморфології, ландшафтознавства, рекреації, екології, охорони природи. Автор і співавтор більше 140 наукових праць, в тому числі в Українській Радянській енциклопедії, Географічній енциклопедії України. Автор та співавтор більше 10 звітів з науково-дослідної тематики. Автор та співавтор низки картографічних творів, серед яких: карти екзогенних геодинамічних процесів на території Харківської, Полтавської та Сумської областей на замовлення тресту „Укрюжгеологія”; Палеогеографічні карти, Несприятливі природні процеси, Неотектоніка, Ландшафти, Охорона природи, Природно-заповідний фонд, Фізико-географічне районування – в Атласі Харківської області; Карта Екзогенних процесів на території Європи та Азії (під редакцією академіка В.М. Котлякова); Геоморфологічна карта на територію Харківської, Полтавської та Сумської областей масштабу 1: 750 000; Ландшафтна карта на територію Харківської, Полтавської та Сумської областей масштабу 1: 750 000; Геоморфологічна та Неотектонічна карти масштабу 1:500 000, що виконувались на замовлення Інституту Географії Національної Академії Наук України; у зв’язку з виконанням комплексної міжвідомчої програми „Прогноз” та „Геологічне середовище”.

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0001-9887-9524


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-55-60

робоча електронна скринька – l.polischuk@physgeo.com


Список основних публікацій

1. Поліщук Л.Б., Лебедь В.В. Дослідження природно-ресурсного потенціалу у вирішенні регіональних природоохоронно-екологічних проблем / Регіон – 2010: стратегія оптимального розвитку: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 4-5 листопада 2010 р.) / Гол. Редакційної колегії В.С.Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – С. 323-325.

2. Поліщук Л.Б., Симоненко Ю.С. Аспекти природоохоронно-екологічної діяльності в регіоні: Навчально-методичний посібник для студентів-географів вищих навчальних закладів. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 44 с.

3. Поліщук Л.Б., Симоненко Ю.С. Освітньо-виховне значення природничих наук у формуванні природоохоронно-екологічного світогляду учнів. Географія та екологія: наука і освіта : матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 26-27 квітня 2012 р. / відп. Ред. О.В.Тімець, – Умань: Видавець «Сочінський», 2012. – С. 146-147.

4. Поліщук Л.Б. Стан довкілля: наслідки в плані освіти та підготовки кадрів / Регіон – 2012: стратегія оптимального розвитку: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 25-26 листопада 2012 р.) / Гол. Редакційної колегії В.С.Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – С. 295-297.

5. Поліщук Л.Б., Попов В.С. Природоохоронно-екологічна діяльність та регіональне природокористування. / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013.- Вип. 18. – С. 135-138.

6. Полищук Л.Б., Попов В.С. Антропогенные ландшафты и проблема сохранения ландшафтов. /Материалы Третьей Международной научно-практической конференции «Географические проблемы сбалансированного развития староосвоенных регионов» Брянск, 24-26 октября 2013 г.) / Отв. Ред. Л.М. Ахромеев – Брянск: «Курсив», 2013 – С. 50-55.

7. Поліщук Л.Б., Попов В.С. Географічні засади регіонального природокористування. / Регіон – 2013: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 7-8 листопада 2013 р.) / Гол. Ред.. колегії В.С.Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – С. 430-432.

8. Поліщук Л.Б., Старіков М.Д. Палеогеографічні реконструкції розвитку природи минулих геологічних часів: Навчально-методичний посібник для студентів-географів вищих навчальних закладів. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014. – 24 с.

9. Поліщук Л.Б., Попов В.С. Шляхи оптимізації природоохоронно-екологічної діяльності в регіоні. / Регіон – 2014: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (м. Харків, 6 листопада 2014 р.) / гол. ред. колегії В.С.Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – С. 347-349.

10. Поліщук Л.Б., Попов В.С. Географічний компонент природознавчої галузі базової і повної загальної середньої освіти. / Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014.- Вип. 20. – С. 103-107.

11. Поліщук Л.Б. Палеогеографія України. Практикум для студентів спеціальності 6.040104 «Географія»: Навчально-методичний посібник /[кол авт. За ред. В.А. Пересадько, В.Е. Лунячека, К.В. Шпурик]. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – С.143-152.

12. Поліщук Л.Б. Інтерактивна карта: Охорона природи Харківської області / В.С. Попов Ю.К, Бурдун., О.О. Карасьов., А.І.Янченко //Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.- Вип. 21. – С.18-21. ScanEx Web GeoMixer: Охорона природи Харківської області [Електронний ресурс]/Режим доступу: http://maps.kosmosnimki.ru/api/index.html?33655009DAAD43C18AFD0ED7B28988D4

13. Поліщук Л.Б., Мороз А.А., Попов В.С. Місце географічного компоненту в актуалізації природничих знань. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.- Вип. 22. – С.105-107.

14. Поліщук Л.Б., Мороз А.А., Попов В.С. Географічний підхід до комплексного аналізу змін природного середовища Харківської області / Регіон – 2015: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Харків, 5-6 листопада 2015 р.) гол. ред. колегії В.С.Бакіров. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – С. 133-135.

15. Поліщук Л.Б., Мороз А.А., Кравченко Р.В. Завдання географічної освіти у формуванні знань про оптимізацію природного середовища регіону. Регіон – 2016: стратегія оптимального розвитку: матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 10-11 листопада 2016 р.) – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – С. 332-335.

16. Поліщук Л.Б., Мороз А.А., Кравченко Р.В. Антропогенні ландшафти Харківської області: інформаційний та екскурсійний матеріал для забезпечення знань про довкілля у системі географічної освіти. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016.- Вип. 24. – С. 87-90.