КУЛІШ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Професор, доктор педагогічних наук

https://orcid.org/0000-0002-6222-7222

Народився в с. Комісарово Велико-Бурлуцького району Харківської області. Після закінчення школи служив у прикордонних військах САПО. Після армії у 1977 році закінчив Харківський державний університет імені О.М.Горького.

З 1977 р. по 1995 р. служив в органах внутрішніх справ. Викладав історичні і економічні дисципліни, очолював кафедру соціально-економічних дисциплін в Харківському пожежно-технічному училищі МВС СРСР (Університет МНС).

У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Критичний аналіз викладання історичних дисциплін в середніх спеціальних навчальних закладах України в 70-80 рр.». У 2015 році захистив докторську дисертацію

Після закінчення служби повернувся до університету, з 1995 року – доцент кафедри українознавства. З 2019 року працює на кафедрі фізичної географії та картографії.

Під керівництвом Сергія Миколайовича були захищені кандидатські та докторські дисертації.

Викладає курси: «Глобальні проблеми сучасності» та «Управління освітнім процесом» для магістрів 1 року навчання.


1. Professional Training in Institutions of Higher Education in the Conditions of COVID-19 / S. Kulish, O. Lievliev, Y. Prasul, T. Ravchyna, N. Chernysh, L. Say // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security, VOL.22 No.9, September 2022

2. Термінологічний аналіз категорій і понять дослідження проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів в університетах України / С. Куліш, І. Таможська // XXI століття: сучасний стан та тенденції розвитку: колективна монографія: у 2 ч. Ч. 1 / відп. за випуск О. Є. Карпенко. – Львів-Торунь : Ліга-Прес, 2021. – 504 с

3. Куліш С. М., Філатова О. Є. Курс історії України для студентів непрофільних спеціальностей: інтегрування дисципліни в загальний процес підготовки фахівця . Проблеми сучасної освіти : збірник науково-методичних праць / уклад.В. Г. Пасинок, Т. О. Маркова, Р. Ф. Камишнікова. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 11. – 200 с.

4. Проблема виховання духовно-моральних цінностей особистості в спадщині українських педагогів кінця ХІХ – першої половини ХХ століть / С. Куліш // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка / Педагогічні науки Випуск 44. Глухів 2020

5. Ретроспективний логіко-проблемний аналіз еволюції Харківського університету / С. Куліш // ХХ міжнародна науково-практична конференція «Гуманістичні орієнтири професійного становлення вчителя: макаренківська традиція і місія нової української школи» 11-12 березня 2021 р. м. Полтава

6. Особливості протистояння влади і студентства університетів Наддніпрянської України в 70-80-х рр. ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 31. С. 90-100

7. Наукова діяльність професора Андрія Краснова та її роль у розвитку сучасної географії / С. Куліш // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія, географія, екологія.2021 р.

8. Системний підхід до забезпечення якості вищої освіти в аспекті підготовки майбутніх географів / С. Куліш, Ю. Прасул // Матеріали науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХVІІ Каришинські читання) 28-29 травня 2020 р. м. Полтава

9. Екскурсії як форма позакласної роботи з географії в умовах інклюзивної освіти / С. Куліш, Ю. Прасул, М. Пилипенко // Матеріали науково-практичної конференції «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі», 14-15 травня 2020 р. ХНПУ імені Г.С. Сковороди. м. Харків, 2020

10. Історія України. 2 видання / С. Куліш, В. Танцюра, О. Пересада // Навчальний посібник Харків, 2020

11. Modern Historical Pedagogie Literature on Kharkiv University Activiti in the 19th – Earli 20th Century / S. Kulish // Вісник Харківського Національного Університету імені В.Н. Каразіна Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософіські науки» Випуск 23. Харків 2016

12. Василь Іванович Танцюра – професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (до 80-річчя з дня народження) / С. Куліш // Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Харків 2017

13. Зародження науки в Харківському університеті (перша чверть ХІХ ст.). / С. Куліш // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки» Випуск 20. Харків 2015

14. Виховання у студентів Харківського університету здорового способу життя шляхом викладання «приємних мистецтв» у першій половині ХІХ ст. / С. Куліш // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна №1139 Серія «Валеологія: сучасність і майбутнє» Випуск 18 Харків 2014

15. Тенденції новаторства у пошуках моделі якісної педагогічної освіти в кінці ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Харківського Імператорського університету) // Вісн. Луган. ун-ту. 2014. № 2 (285).

16. Традиції та новації у процесі підготовки науково-педагогічних кадрів Харківського університету у ХІХ – на початку ХХ століття. Х., 2013

17. Формування викладацького складу в Харківському університеті у ХІХ столітті // Пробл. підготовки сучас. вчителя: Зб. наук. пр. Вип. 8, ч. 2. Умань, 2013

18. Педагогічна освіта в Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – 211 с.

19. Участь Харківської професури в створенні проекту університетського статуту ХІХ століття: спроба актуалізації історичного досвіду. – Полтава, 2010. – 10 с.

20. Педагогічна освіта в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна. Х., 2010

21. Педагогічні умови успішної професійної діяльності викладача освітнього закладу // Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі. Міжнародна науково-практична конференція. Збірник наукових праць. – Полтава, 2010. – С.128-129.

22. Політичне становище України напередодні та в роки Другої світової війни (1939-1945) / С. Куліш, С. Романов // Політична історія України. Навчальний посібник друге видання, доповнене. Київ. „Академія” 2008 р.

23. Історія сучасного світу // Навчально-методичні рекомендації для студентів. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – 35 с.

24. Історія університетів і Болонський процес // Навчально-методичні матеріали для студентів заочної форми навчання. – Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна.– Харків, 2006. – 33 с.

25. Особливості протистояння влади і студентства університетів Наддніпрянської України в 70-80-х рр. ХІХ ст. // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки». Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2020. – Вип. 31. С. 90-100