АГАПОВА ОЛЕНА ЛЕОНТІЇВНА
Доцент, кандидат географічних наук

https://orcid.org/0000-0003-3074-5524
Профіль у ResearchGate
e-mail: o.agapova@physgeo.com, o.agapova@karazin.ua

Народилася у м. Краматорськ Донецької області. Навчалася у Краматорській загальноосвітній школі № 4, неодноразово займала перші місця на міських олімпіадах з географії, у 2008 році закінчила школу з відзнакою. У 2008-2013 рр. – студентка кафедри фізичної географії та картографії геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Географія». Зі студентських років цікавилась дослідженнями у сфері альтернативної енергетики, брала участь у наукових конференціях.

У 2013 році вступила до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, а в 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Картографування для потреб альтернативної енергетики в Україні» (науковий керівник – проф., докт. геогр. наук В.А. Пересадько), здобула науковий ступінь кандидата географічних наук, спеціальність «географічна картографія»..

З 2012 року працювала на посаді старшого лаборанта у Відділі міжнародних програм та академічної мобільності, а з 2013 до 2015 року – на посаді інженера Регіонального центру міжнародних проектів і програм Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Викладацька робота. З 2015 року почала працювати старшим викладачем кафедри фізичної географії та картографії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Мала досвід викладання дисциплін: «Основи географічного моделювання», «Дистанційне зондування Землі», «Дистанційні методи в геомоніторингу», «Тематичне картографування», «Картографія», «Фаховий практикум». Наразі викладає дисципліни: «Аналіз даних ДЗЗ», «Основи ГІС-аналізу», «Картографічний дизайн», «Картографія», «Базові моделі і методи вивчення геосфер». Є керівником виробничої практики студентів 4 курсу, педагогічної спортивно-туристської практики студентів 3 курсу, топографічного блоку навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу.

Наукова робота. О.Л. Агапова здійснює наукові дослідження за проблематикою застосування геоінформаційних та картографічних методів у дослідженнях просторового розподілу потенціалу відновлюваних джерел енергії в Україні, факторного аналізу розміщення об’єктів відновлюваної енергетики з урахуванням їх потенційного впливу на довкілля. Є автором наукових статей та учасником міжнародних наукових конференцій, була ініціатором та відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи на тему «Карта потреб підвищення енергоефективності малих територіальних громад Харківської та Донецької областей з урахуванням потенціалу нетрадиційних джерел енергії» (2015 р.), № державної реєстрації 0115U002974. У 2016 р. брала активну участь у проєкті «Secondary cities», ініційованому Американською асоціацією географів.

Інша професійна діяльність. О.Л. Агапова як член громадської організації «Нова Енергія» у 2014-2022 рр. брала участь у численних заходах та проєктах, спрямованих на імплементацію Ініціативи прозорості видобувних галузей в Україні. У 2021-2022 рр. брала участь у аналітичному дослідженні «Аналіз потенційного впливу (ex ante) впровадження Директиви 2010/75/ЄС в енергетичному секторі в Україні» в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги «Прозора енергетика», що реалізується ГО «ДІКСІ ГРУП».


Список основних публікацій

Наукові статті:

1. Agapova O. Research of the Spatial Aspects of Using Renewable Energy Sources for Sustainable Development of the Territory / O. Agapova, N. Popovych, B. Shulika, V. Peresadko, V. Fylenko // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2018. – № 6 (1). – С. 50–58.

2. Попович Н. В. Перспективи розвитку офшорної вітроенергетики у прибережній зоні Азовського моря / Н. В. Попович, Д. Р. Джим, О. Л. Агапова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Вип. 30. – Харків, 2019. – С. 6–14.

3. Буц Ю. В. Основні проблеми впровадження ініціативи прозорості видобувних галузей у північно-східному регіоні України / Ю. В. Буц, О. В. Крайнюк, В. В. Филенко, О. Л. Агапова // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомобіл.-дорож. ун-т, – Харків : ХНАДУ, 2017. – Вип. 77. – C. 95–101.

4. Агапова О. Л. Картографічне моделювання гідроенергетичного потенціалу малих річок Харківської області з використанням ГІС-технологій / О. Л. Агапова // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наукових праць. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 23. – С. 3-10.

5. Агапова О. Л. Дрібномасштабне картографування з метою планування розвитку альтернативної енергетики в Україні / О. Л. Агапова // Часопис картографії: Збірник наукових праць. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2016. – Вип. 14. – С. 6 – 21.

6. Агапова О. Л. Концепція картографічного забезпечення альтернативної енергетики / О. Л. Агапова // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наук. праць. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – Вип. 24. – С. 3-7.

7. Агапова О. Л. Альтернативні енергетичні ресурси як об’єкт картографування / О. Л. Агапова // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 1-2. – С. 95-102.

8. Агапова О. Л. Досвід картографічного забезпечення альтернативної енергетики в Україні та світі / О. Л. Агапова, В. А. Пересадько // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: Збірник наук. праць. – Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20. – С. 3-6.

Колективні монографії:

9. Основи моделювання в ергономіці, екології і хімічній технології: монографія / С. М. Логвінков, Г. Д. Коваленко, О. Б. Скородумова та ін. ; за заг. ред. д-ра техн. наук, професора С. М. Логвінкова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 332 с. (Агапова О. Л. – розділ 3.5 «Моделювання екологічних характеристик геліо-водневих енергетичних комплексів»).