ПОЛОЖЕННЯ

про філіал кафедри фізичної географії та картографії геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна при Харківському центрі з гідрометеорології

1. Основні завдання філіалу кафедри

1.1. Сприяння подальшому удосконаленню підготовки фахівців географії відповідно до сучасних потреб наукових і виробничих установ географічного профілю.

1.2. Надання студентам-географам ХНУ можливостей для ознайомлення із специфікою роботи гідрометслужби України.

1.3. Сприяння поглибленій підготовці студентів з метеорології, гідрології, екології, картографії, географії і ін.

1.4. Надання студентам-географам можливості проходження виробничої практики з метеорології та гідрології в підрозділах Центру з гідрометеорології (в подальшому – Центр).

1.5. Залучення студентів до виконання науково-дослідних і виробничих завдань Центру, шляхом виконання курсових і дипломних робіт.

1.6. Сприяння в організації підготовки фахівців з спеціалізації (спеціальності) “Метеорологія і гідрологія”.

2. Організація навчального процесу і наукової роботи

2.1. Поглиблене вивчення студентами метеорології та гідрології в Центрі з гідрометеорології.

2.2. Проведення практичних занять з окремих тем в підрозділах Центру, із залученням його провідних співробітників.

2.3. Проходження студентами виробничої практики в підрозділах Центру.

2.4. Виконання студентами науково-дослідних і виробничих завдань Центру.

2.5. Виконання студентами курсових і дипломних робіт за тематикою Центру (з залученням, при необхідності, його фахівців консультантами і керівниками цих робіт).

2.6. Робота студентів в навчальний та канікулярний час у підрозділах Центру (при необхідності).

2.7. Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських студентських олімпіадах, конференціях, конкурсах з метеорології та гідрології.

3. Обов’язки Харківського центру з гідрометеорології

3.1. Сприяти удосконаленню та впровадженню навчальних планів і програм з поглибленим вивченням метеорології та гідрології.

3.2. Надавати можливість проведення занять студентів з окремих тем у підрозділах Центру.

3.3. Сприяти поглибленому вивченню студентами метеорології і гідрології з використанням матеріально-технічної бази Центру.

3.4. Приймати на виробничу практику студентів-географів, доручаючи їм виконання польових і камеральних робіт. Здійснювати керівництво практикою.

3.5. Надавати студентам вихідні дані для виконання науково-дослідних робіт за тематикою Центру та кафедральною тематикою НДР.

3.6. Доручати студентам виконання курсових та дипломних робіт, відповідно до виробничих планів Центру; приймати участь у консультуванні і керівництві цими роботами.

3.7. Надавати кафедрі щоденно для навчальних потреб прогноз погоди.

3.8. Брати участь у рецензуванні навчальних та науково-дослідних робіт студентів і викладачів кафедри фізичної географії та картографії.

3.9. Приймати участь у роботі студентського наукового творчого об’єднання “Фізична географія та геоекологія”‘.

3.10. Надавати можливість проводити захист дипломних робіт з метеорології та гідрології безпосередньо в Центрі.

3.11. Організовувати тематичні екскурсії в Центрі для учасників міжнародних науково-методичних семінарів з географії та картографії, які проводить кафедра.

3.12. Відзначати подяками, грамотами і ін. студентів, за відмінне виконання ними виробничих, науково-дослідних і дипломних робіт за завданнями Центру з гідрометеорології; проводити виховну роботу з студентами.

4. Обов’язки університету, геолого-географічного факультету і кафедри фізичної географії та картографії

4.1. Розробляти і впроваджувати (спільно з Центром) навчальні плани і програми з поглибленого вивчення метеорології і гідрології.

4.2. Направляти у Центр студентів-географів на виробничу практику в польових і камеральних умовах.

4.3. Виділяти студентів-географів для виконання науково-дослідних і виробничих завдань Центру.

4.4. Доручати студентам-географам виконання курсових і дипломних робіт за завданнями Центру та передавати йому результати цих робіт.

4.5. Продовжити регулярні метеорологічні спостереження на навчально- науковій кафедральній базі “Гайдари” у Зміївському районі Харківської області та передавати одержані дані Центру (за необхідністю).

4.6. Залучати фахівців Центру (за їх згодою) до проведення занять та навчальних практик з метеорології і гідрології, розробки методичних вказівок з цих дисциплін, керівництва та консультування курсових і дипломних робіт.

4.7. Включати щорічно представника Центру до складу Державної екзаменаційної комісії.

4.8. Сприяти зарахуванню фахівців Центру до аспірантури, підготовці до здачі кандидатських іспитів, виконанню дисертаційних досліджень, публікації результатів досліджень у фахових виданнях.

4.9. Залучати фахівців Центру до участі в наукових конференціях, які проводяться кафедрою і університетом.

4.10. Сприяти висвітленню позитивного досвіду роботи Центру в географічних та педагогічних журналах, газетах тощо.

4.11. Відзначати фахівців Центру подяками, грамотами і ін. за роботу з студентами-географами на філіалі кафедри і в університеті.

4.12. Передбачити правилами прийому до університету пільгове зарахування співробітників Центру на навчання за заочною формою.

4.13. Надавати співробітникам Центру можливість користуватися Центральною науковою бібліотекою ХНУ, картографічним фондом кафедри фізичної географії та картографії і ін.