ОВЧАРЕНКО АЛІНА ЮРІЇВНА
Старший викладач кафедри фізичної географії та картографії

http://orcid.org/0000-0002-8500-4152
e-mail: a.ovcharenko@karazin.ua

Народилася 6 жовтня 1994 р. у м. Артемівськ (нині м. Бахмут). З 2001 року навчалася у Артемівській загальноосвітньої школи I-III ступенів № 24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Артемівської міської ради Донецької області, яку закінчила 2012 року із золотою медаллю. Протягом 2008-2012 рр. займала І місце на районних та обласних олімпіадах, а також 3ті місця на Всеукраїнському етапі з географії, брала участь в районних та обласних олімпіадах з біології, математики.

Впродовж 2012-2018 років навчалася на факультеті геології, географії, рекреації і туризму Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. У 2016 році отримала диплом бакалавра за спеціальністю 106 Географія. У 2014 та 2015 році брала участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді з географії. У 2015 р. брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, де отримала відзнаку за впровадження новітніх ГІС-технологій в науковій роботі.

У 2018 р. закінчила магістратуру на цьому ж факультеті за спеціальністю 103 Науки про Землю і отримав диплом магістра з відзнакою. За роки навчання в магістратурі працювала в школі та займалася науковою діяльністю в рамках літніх практик зі студентами 2х курсів.

У вересні 2018 р. вступила до аспірантури кафедри фізичної географії та картографії (спеціальність 103 Науки про Землю) галузі знань 10 Природничі науки. Поєднувала навчання в аспірантурі з викладанням студентам практичних занять з геоекології та землезнавства. Була керівником літніх практик для студентів 2х курсів на території НПП «Слобожанський». Наразі успішно прошла передзахист і готуюся до захисту дисертації ступеня доктора філософії.

З вересня 2023 році працюю на посаді старшого викладача на кафедрі.

Маю 20 публікацій у вітчизняних та зарубіжних наукових виданнях, в тому числі 1 стаття в наукометричній базі Scopus, 3 в Web of Science і тези в міжнародному журналі. До кола наукових інтересів входять такі напрями: ландшафтознавство, картографування ландшафтів за допомогою ГІС-технологій, робота з даними ДЗЗ.


Список публікацій

Основні наукові праці:

1. Бодня О. В. Геоекологічний аналіз короткочасних трендів зміни структури території НПП «Слобожанський» за даним икосмічної зйомки PlanetScope / О. В. Бодня, А. Ю. Овчаренко, І. Г. Черваньов // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – 2017 – Вип. 47. – С. 176-181 (Особистий внесок здобувача: дешифровано космічні знімки Planet Scope, розроблено частину алгоритму і підібрано інструменти для ГІС-обробки космічних знімків високої роздільної здатності, укладено великомасштабні карти тестової ділянки).

2. Бодня О. В. Індикативний ландшафтний моніторинг національних природних парків (на прикладі території НПП «Cлобожанський») / О. В. Бодня, А. Ю. Овчаренко
// Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – Вип. 49.– С.192-207 (Особистий внесок здобувача: виявлення індикативних об’єктів завдяки дешифруванню космічних знімків Landsat 8, Sentinel-2, Planet Scope, брала участь у розробці удосконаленої методики проведення ландшафтної зйомки).

3. Черваньов І. Г. Обґрунтування вибору індикативних об’єктів для ландшафтного моніторингу природоохоронної території та дослідження їх за даними дистанційного зондування й польового знімання / І. Г. Черваньов, О. В. Залюбовська, А. Ю. Овчаренко // Український географічний журнал. – 2019. – С. 15-23 (Особистий внесок здобувача: брала участь у сумісному обґрунтуванні вибору індикативних об’єктів, формуванні бази геоданих, дешифрування космічних знімків та результати у вигляди тематичних карт рослинних угруповань).

4. Ovcharenko A. Recognition of indicative landscape objects within protected areas / A. Ovcharenko // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків : 2020. – Вип. 53. – С. 141-154

5. Бодня О. В. Ландшафтне картографування НПП «Слобожанський» засобами мобільних, настільних та веб-додатків ArcGis / О. В. Бодня, А. Ю. Овчаренко, О. І. Сінна [та ін. ] // Проблеми безперервної географічної освіти та картографії: збірник наукових праць. – Харків, 2016. – С. 15-21 (Особистий внесок здобувача: картографування ландшафтів рівня урочищ і фацій у співавторстві, на основі використання продуктів ArcGis)

6. Овчаренко А. Ю. Можливості ГІС-технологій у аспекті здійснення крупномасштабного ландшафтного картографування у польових практиках студентів-географів / А. Ю. Овчаренко // Збірник наукових праць «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії» (на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського). – Харків : 2019. – Вип. 30. – С. 70-80

7. Tretyakov O. S. Features of interpretation of plant association of national natural park “Slobozhanskiy” using Landsat 8 satellite data / O. S. Tretyakov, O. V. Bodnia, M. O. Balynska [andother] // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21. – С. 73-79 (Особистий внесок здобувача: дешифрування космічних знімків Landsat-8 для укладання карт рівня фацій, обґрунтування отриманих результатів).

8. Бодня О. В. Використання мобільних ГІС для ландшафтних досліджень під час практик студентів-географів / О. В. Бодня, І. А. Олійников, О. О. Баришніков [та ін.] // Збірник матеріалів конференції «ГІС-форум-2017» – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – Вип. 1. – С. 49-52 (Особистий внесок здобувача: укладання ландшафтного профілю, картографічних матеріалів у співавторстві).

9. Бодня О. В. Використання ГІС-технологій у ландшафтних дослідженнях / О. В. Бодня, І. А. Олійников, А. Ю. Овчаренко // ГІС та заповідні території: матеріали науково-методичного семінару (30 травня – 01 червня 2015 г., НПП «Слобожанський»). – Харків : «Мадрид», 2016. – С. 25-30 (Особистий внесок здобувача: дешифрування космічних знімків Landsat-8, Sentinel-2 і обґрунтування результатів використання ГІС-технологій)

10. Бодня О. В. Ландшафтне онлайн-картографування з використанням смартфонів, оснащених ГІС-технологіями : досвід застосування у Слобожанському національному природному парку / О. В. Бодня, І. А. Олійников, А. Ю. Овчаренко // Проблеми ландшафтознавства в контексті сталого розвитку та Європейської ландшафтної конвенції: матеріали Міжнародного наукового семінару, присвяченого 40-річчю заснування Чорногірського стаціонару Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, Ворохта, 3–5 листопада 2017 р.). – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. – С. 32-33 (Особистий внесок здобувача: представлення результатів дешифрування космічних знімків Landsat-8, Sentinel-2, результатів використання програм польових досліджень ArcPad).

11. Овчаренко А. Ю. Дослідження ландшафтної структури національного природного парку «Слобожанський» за космічними знімками / А. Ю. Овчаренко // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матеріали щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (23-24 квітня 2015 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 49-50

12. Овчаренко А. Ю. Картографування ландшафтів національного природного парку «Слобожанський» з метою їх збереження / А. Ю. Овчаренко // Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих вчених (03 – 04 грудня 2015 р.). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С. 127-128

13. Овчаренко А. Ю. Картографування території НПП «Слобожанський» для проведення ландшафтного моніторингу / А. Ю. Овчаренко // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матеріали щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (5-6 квітня 2017 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017. – С. 94-97

14. Овчаренко А. Ю. Можливості автоматизованої обробки інформації за допомогою ArcGis для потреб здійснення ландшафтного моніторингу території дослідження / А. Ю. Овчаренко // Збірник матеріалів конференції «ГІС-форум-2018». – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – Вип. 2. – С. 62-67

15. Овчаренко А. Ю. Можливості автоматизованої обробки інформації для потреб моніторингу і охорони ландшафтів з використанням космічних знімків на прикладі території НПП «Слобожанський» / А. Ю. Овчаренко, О. В. Залюбовська // Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони: матеріали міжнародного наукового семінару (Львів, 5-7 квітня 2018 р.). – Львів, 2018. – С. 271-275

16. Овчаренко А. Ю. Укладання ландшафтної карти території НПП «Слобожанський» з використанням сучасних ГІС-технологій / А. Ю. Овчаренко // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матеріали щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (13-14 квітня 2016 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. – С. 127-129

17. Овчаренко А. Ю. Огляд досліджень індикативних об’єктів ландшафтного моніторингу з використанням даних ДЗЗ / А. Ю. Овчаренко // Географічні дослідження: історія, сьогодення, перспективи: матеріали щорічної міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського (11 квітня 2019 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2019. – Вип. 12. – С. 39-44

18. Черваньов І. Створення «образів ландшафту» засобами ДЗЗ на прикладі території НПП «Слобожанський» / І. Черваньов, А. Овчаренко, О. Залюбовська // Прикладне ландшафтознавство: історія, сучасність, перспективи: матер. Всеукр. наук. семінару пам’яті проф. А. Мельника. – Львів, 2022. – С. 50-54

19. Chervanyov I. Recognition of indicative landscape objects in protected areas by means of different remote sensing / I. Chervanyov, A. Ovcharenko // Global Journal of Ecology. – Vol. 6. – No. 136. – P. 001-002

20. Використання ГІС-технологій у ландшафтних дослідженнях / О. В. Бодня, І. А. Олійников, А. Ю. Овчаренко // ГІС та заповідні території: матеріали науково-методичного семінару (30 травня – 01 червня 2015 г., НПП «Слобожанський»). – Харків : «Мадрид», 2016. – С. 25-30 (Особистий внесок здобувача: дешифрування космічних знімків Landsat-8, Sentinel-2 і обґрунтування результатів використання ГІС-технологій).