СІННА ОЛЕНА ІВАНІВНА — доцент, кандидат географічних наук

Народилася у м. Балаклії Харківської області. Навчалася в Балаклійській загальноосвітній школі №2 І-ІІІ ступенів. Після 8 класу вступила до Балаклійського ліцею, який закінчила з золотою медаллю. У 2004-2009 р.р. – студентка кафедри фізичної географії та картографії геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Будучи студенткою, брала участь у роботі Студентського наукового товариства факультету, організації студентського дозвілля, в науково-дослідній роботі кафедри. У 2008 р., навчаючись в магістратурі, почала працювати на кафедрі на посаді старшого лаборанта навчальної лабораторії топографії, картографії та геоінформаційних технологій.

У 2009 р. отримала диплом магістра географії з відзнакою. Того ж року вступила до аспірантури кафедри за спеціальністю «географічна картографія». Під час навчання в аспірантурі виконувала обов’язки заступника голови Ради аспірантів, докторантів та молодих учених геолого-географічного факультету. У 2009-2010 р.р. працювала за сумісництвом в організаційно-інформаційному центрі туристичного бізнесу ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

З вересня 2009 р. почала працювати на посаді старшого викладача кафедри фізичної географії та картографії, яку обіймає до теперішнього часу.

У 2014 р. в Інституті географії НАН України захистила дисертацію на тему: «Ландшафтно-екологічне картографування на основі геоінформаційних технологій (на прикладі Харківської області)» (науковий керівник – проф., докт. геогр. наук В.А. Пересадько), здобула науковий ступінь кандидата географічних наук, спеціальність «географічна картографія».

Викладацька робота. Викладає дисципліни: «Біогеографія», «Ландшафтознавство» (практичні роботи), «Основи ГІС-аналізу» (практичні роботи), а також спецкурси: «Геоінформаційні системи в географії», «Картографічний метод досліджень».

Співпрацює з біологічним факультетом у викладацькій і науковій роботі, зокрема викладає спецкурс «ГІС в біології та екології» на кафедрі зоології та екології тварин.

Є керівником біогеографічного розділу навчальної природничо-наукової практики студентів 1 курсу, а також виробничих практик студентів 3 і 5 курсів. Здійснює керівництво кваліфікаційними роботами бакалаврів та спеціалістів.

Наукова робота. Коло наукових інтересів О.І. Сінної пов’язане із міждисциплінарними розробками в області впровадження геоінформаційних технологій та картографічного методу в різні напрями фізико-географічних досліджень. Зокрема, це тематика геоінформаційного ландшафтно-екологічного картографування; використання ГІС для потреб створення та діяльності територій і об’єктів природно-заповідного фонду, біологічних досліджень; сучасних питань картографії та геоінформатики в контексті розвитку інфраструктур геоданих, геопорталів, веб-технологій. Ще зі студентських років та нині, під час роботи викладачем на кафедрі, наукові інтереси О.І. Сінної знаходять втілення в реалізованих та продовжуваних дослідженнях (більше 15 НДР, проектів і грантів):

• виконавець за держбюджетною тематикою в ХНУ імені В.Н. Каразіна за темами: «Системне комплексне картографування регіонів України в умовах їх стійкого розвитку» (2007 р.), «Розробка моделі територіальної організації Придонецького природного регіону на основі дистанційних методів та ГІС-технологій» (2013-2014 р.р.);

• відповідальний виконавець за темами при підтримці Фонду фундаментальних, прикладних та пошукових науково-дослідних робіт ХНУ ім. В.Н. Каразіна: «Ландшафтно-екологічне картографування з метою оптимізації природокористування в Харківському регіоні» (2010 р.), «Просторовий аналіз та картографування антропогенної зміненості рівнинних ландшафтів на локальному рівні (на прикладі Зміївського району Харківської області)» (2012 р.);

• співавтор Проектів створення (2009 р.) та організації території (2012 р.), Літопису природи (2014 р.) національного природного парку «Дворічанський», виконавець у проекті створення кадастру територій та об’єктів природно-заповідного фонду, іншої тематики впровадження ГІС у заповідну справу (у співпраці з біологічним факультетом ХНУ імені В.Н. Каразіна, УкрНДІ екологічних проблем, національними природними парками Харківської області, компанією «Інтетікс»);

• з 2013 р. – бере участь у дослідженнях за підтримки Національного антарктичного центру, зокрема за тематикою геоінфомаційного моделювання рельєфу дна для вивчення підводної біоти акваторій в районі станції «Академік Вернадський» (у співпраці з біологічним факультетом ХНУ імені В.Н. Каразіна, зокрема в науковій групі під керівництвом А.Ю. Утєвського);

• отримувала гранти на наукові дослідження за підтримки Російського фонду фундаментальних досліджень: на базі Бєлгородського державного національного дослідного університету під керівництвом О.А. Чепелєва (2011 р.), на базі лабораторії картографії Інституту географії РАН під керівництвом А.О. Медвєдєва (2014 р.).

О.І. Сінна є учасником більше 40 наукових заходів міжнародного та всеукраїнського рівня із відповідними доповідями та публікаціями, є автором близько 20 статей у вітчизняних та зарубіжних виданнях, а також декількох методичних видань для навчальної підготовки студентів-географів

Науково-організаційна робота. Протягом 2007-2012 р.р. брала активну участь в організації щорічної конференції кафедри для студентів і аспірантів «Географічні дослідження: історія, стан, перспективи», присвяченої пам’яті проф. Г.П. Дубинського. У 2012-2014 р. була керівником наукового об’єднання студентів кафедри «Географічна картографія, геоінформатика і кадастр». Дипломники О.І. Сінної беруть участь у наукових заходах, є переможцями регіональних конкурсів студентських робіт.

З 2012 р. і до теперішнього часу О.І. Сінна бере активну участь в організації ГІС-форуму, який щорічно проводиться на базі ХНУ ім. В.Н. Каразіна за ініціативи кафедри фізичної географії та картографії.

Інша професійна діяльність.

• Співавтор програми курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за напрямом «Картографія з основами топографії», що проводяться на кафедрі проф. В.А. Пересадько, починаючи з 2011 р.

• Проводила курси для співробітників ТОВ «Інститут Харківпроект» — з підвищення кваліфікації в області володіння сучасними технологіями створення карт на основі геоінформаційного програмного комплексу ArcGIS (2013 р.).

• Щорічно консультує вчителів та учнів з підготовки наукових робіт для конкурсу Малої академії наук; проводить профорієнтаційну роботу і відкриті заняття за тематикою геоінформаційних системи та сучасних проблем картографії для учнів Балаклійського ліцею.

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0002-7693-7348
Профіль у ResearchGate


Контактна інформація:

робоча електронна скринька – o.sinna@physgeo.com


Список основних публіакцій

Статті у наукових фахових виданнях

1. Сінна О. І. Ландшафтно-екологічне картографування регіонального рівня: сутність та сучасні напрями / О.І. Сінна // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – Вип. 14. – С. 96-100.

2. Сінна О.І. Розвиток теорії та досвід ландшафтно-екологічного картографування в Україні та світі / О.І. Сінна // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. : Екологія. – 2014. – № 1104, вип. 10 . – С. 13–25.

3. Сінна О.І. Укладання серії фізико-географічних карт як основи дослідження ландшафтів та їх антропогенних змін / О.І. Сінна // Часопис картографії : Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 7. – С. 87-92.

4. Кошкарьов О.В. Інтеграція російських та українських геоінформаційних ресурсів / О.В. Кошкарьов, А.О. Медведєв, В.А. Пересадько, Н.О. Бубир, О.І. Сінна // Вісн. геодез. та картогр. – 2012. – № 6. – С. 32-37.

5. Пересадько В.А. Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій / В.А. Пересадько, О.І. Сінна, К.В. Вяткін, О.В. Бодня // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 15. – С. 74-77.

6. Пересадько В.А. Теоретичні та прикладні аспекти застосування геоінформаційних технологій при розробці ландшафтно-екологічних карт регіонів (на прикладі Харківської області) / В.А. Пересадько, О.І. Сінна // Вісник Харківського національного університету № 824. Серія «Геологія, географія, екологія». Випуск 29. – Харків, 2008. – С. 179-186.

7. Сінна О.І. Основні знання про геоінформаційні системи в шкільному курсі географії / О.І. Сінна, О.С. Третьяков // Джерело педагогічних інновацій. Географія: Науково-методичний журнал. – Випуск № 2. – Харків: Харківська академія неперервної освіти, 2013. – С. 60-64.

Статті в іноземних виданнях

8. Utevsky A.Yu. Realization of the Marine Protected Area network in the Akademik Vernadsky Station region. / Utevsky A.Yu., Sennaya E. I., Kolesnykova M.Yu. // CCAMLR Science: WG-EMM-14/41 (2014).

9. Сенная Е.И. Геоинформационная обработка данных в процессе обзорного ландшафтно-экологического картографирования / Е.И. Сенная // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Естественные науки. – 2011. №21 (116). Вып. 17. – С.119-127.

10. Сенная Е.И. Оценка селитебной нагрузки на ландшафты в процессе региональных ландшафтно-экологических исследований / Е.И. Сенная, Я.Е. Молодан // Учёные записки РГГМУ. – 2012. – № 28. – С. 88-92.

Навчально-методичні матеріали

11. Вяткін К.В. ГІС-проект «НПП “Дворічанський”» [Електронний ресурс]: навч. посібник / К.В. Вяткін, О.І. Сінна, О.С. Третьяков. – Електрон. дані. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Windows 95, 98, 2000, ХР; MS Word 2010; Pentium-266, 32 Mb RAM; CD-ROM. – Назва з екрана.

12. Створення TIN-моделей засобами ГІС: методичні рекомендації з курсу «Геоінформаційні системи в географії» / Укл.: Н. В. Максименко, О. І. Сінна, К. Ю. Михайлова. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 44 с.

Інші публікації

13. Проект створення НПП «Дворічанский» / В.А. Токарський, Л.М. Горєлова, Т.А. Атемасова, О.І. Сінна. – Харків, 2009. – 86 с. (Рукопис).

14. Рельєф / О.В. Бодня, К.В. Вяткін, О.І. Сінна // Національний природний парк «Дворічанський». Літопис природи.– 2014. – Том 2. – С. 68-76.