МАШКІНА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА — провідний інженер сектора методики викладання географічних дисциплін навчальної лабораторіїфізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені проф. Г.П. Дубинського

У 2007 році захистила дипломну роботу спеціаліста «Туристично-рекреаційні ресурси Харківської області», підготовлену на кафедрі фізичної географії та картографії, геолого-географічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Також у 2007 р. Харківською обласною станцією юних туристів їй присвоєно звання організатора дитячо-юнацького туризму і видане відповідне посвідчення.

З квітня 2007 р. по вересень 2008 р. працювала старшим лаборантом навчальної лабораторії топографії та картографії, кафедри фізичної географії та картографії, геолого- географічного факультету.

З вересня 2008 р. працювала завідувачем навчальної лабораторії методики викладання географічних дисциплін. А з червня 2009 року працює інженером навчальної лабораторії фізичної географії, геоекології та методики викладання географічних дисциплін імені проф. Г.П. Дубинського.

Працює за сумісництвом старшим викладачем кафедри фізичної географії та картографії. Проводить практичні заняття з дисципліни «Основи викладання географії». На заочному відділенні викладає курс «Фізична географія материків і океанів». Є керівником педагогічної практики студентів ІІІ і ІV (V з/в) курсів. З 2009 по 2011 р. була керівником виробничої практики студентів III курсу в місті Києві. Керує дипломними роботами студентів бакалаврів на денному та заочному відділеннях.

Приймає участь у роботі фахових семінарів та конференцій. Є технічним секретарем оргкомітету ХXVI Міжнародної наукової конференції «Проблеми безперервної географічної освіти і картографії».

Пройшла курси підвищення кваліфікації у 2011 р. – «Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі» (професійний рівень); у 2013 р. – «Технології дистанційної освіти у вищому навчальному закладі» і у 2015 р. — «Школа педагогічної майстерності» на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, про що має відповідні сертифікати.

Коло наукових інтересів: конструктивна географія, методика викладання географії, використання туристсько-рекреаційних ресурсів.

Має 24 наукові публікації.

Профіль у Google Академія
http://orcid.org/0000-0001-8899-4916


Контактна інформація:

робочий телефон – 707-54-79

робоча електронна скринька – v.mashkina@physgeo.com


Список публікацій

1. Машкіна В. В. Використання кліматичних ресурсів для потреб туризму на прикладі Харківської області./Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 155-річчю видатного дослідника Придніпров’я В. О. Домгера/ За ред.. проф.. Л. І. Зеленської. –Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2006. – Вип. 3. – С. 206-209.

2. Машкина В.В. Рациональное использование климатических ресурсов Харьковской области для потребностей туризма./Студенческая наука – 2006. Региональная научно – практическая конференция студентов вузов Могилевской области. – Могилев: МГУ имени А. А. Кулешева, 2006. –С. 84-85.

3. Машкіна В. В. Санаторно – курортні установи Харківського регіону./Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської конференції «Сучасні проблеми природних наук» — Ніжин, 2007. – С. 234-236.

4. Машкіна В. В. Сільский туризм на Харківщині./ Географія, екологія, геологія: перший досвід наукових досліджень: Матеріали Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 175-річчю О. Поля (Придніпров’я) / [За ред. проф. Л. І. Зеленської]. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007. – Вип. 4. – С. 338-341.

5. Машкіна В.В. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Харківському регіоні//Регіон-2009:стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (5-6 листопада 2009 року, м. Харків)/Гол.ред. колегії В. С. Бакіров// РВВ Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, — Харків, 2009 – С.181-184.

6. Машкіна В. В. Вивчення курсу «Економічна і соціальна географія світу» на рівні стандарту в сучасній школі//Регіон-2010:стратегія оптимального розвитку:матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 4-5 листопада 2010 р.)/Гол.ред. колегії В. С. Бакіров. — Харків, 2010. — С.80-82.

7. Машкіна В. В. Компетентнісний підхід у викладанні нормативної навчальної дисципліни «Географічне прогнозування» в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна//Матеріали IІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Географія та екологія: наука і освіта», 15-16 квітня 2010 р.– Умань: Видавець «Сочінський», 2010. – С.169-170.

8. Машкіна В. В. Використання географічних карт у дисципліні «Географічне прогнозування»//Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н.Каразіна, 2010.- Вип.11. -С.116-121.

9. Машкіна В. В. Використання ментальних карт у підготовці фахівців з географії//Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011.- Вип.13.-С.62-64.

10. Машкіна В. В. Активні форми самостійної роботи студентів з географії.//Географія та екологія: наука і освіта: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Умань, 26-27 квітня 2012 р./[відп. ред. О. В. Тімець] – Умань: Видавництво «Сочінський», 2012. – С.125-128.

11. Машкіна В. В. Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії.//Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць.– Харків:ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2012.- Вип.16.-С.72-76.

12. Машкіна В.В. Формування інформаційної компетентності у спеціалістів з географії під час виконання самостійних робіт// Вісник Донецького інституту соціальної освіти, серія: Географія. — Том VIIІ.8/2012. – С.11-14.

13. Машкіна В. В., Сінна О. І. Досвід організації виробничої практики бакалаврів спеціальності «Географія» у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Методика навчання природничих дисциплін у вищій та середній школі» (ХХ КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ) (м. Полтава, 29-30 травня 2013 р.)/[За заг. ред. проф. М. В. Гриньової] – Полтава, 2013. – С.223-225.

14. Машкіна В. В. Активні форми самостійної навчальної діяльності студентів-географів.//Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків:ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2013.- Вип.18.-С.112-115.

15. Машкіна В. В. Використання активних форм самостійної роботи студентів під час викладання географічних дисциплін. //Фундаментальні та прикладні дослідження в географічній, екологічній та хімічній освіті: матеріали Міжнар. наук. — практ. Інтернет-конф., (м. Умань, 14-15 листопада 2013 р.). – Умань.: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2013. – С.75-78.

16. Машкіна В. В. Теоретичні аспекти оцінки забруднення атмосферного повітря у межах великого міста./В. В. Машкіна//Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Харків:ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2014.- Вип. 20.- С.80-84.

17. Основи викладання географії: Методичні вказівки до практичних робіт/Жемеров О. О., Машкіна В. В., Свір Н. В. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014 – 76 с.

18. Машкіна В., Петров С. «Гомільшанскі ліси»./ В. Машкіна, С. Петров//Харківщина: енциклопед. слов/ Харків. облрада; Харків. облдержадмін.;[ред..рада: С. І. Чернов, В. С. Бакіров, М. І. Тітов ті ін.; редкол.: С. І. Посохов (голова), К. В. Астахов, С. М. Куделко та ін.] – Харків:Золоті сторінки, 2014.-С.90

19. Машкина В. В., Гараджаев Г. А. Функциональное зонирование особо охраняемых природных территорий Туркменистана./В. В.Машкина, Г. А. Гаражаев//Охорона довкілля: зб. наук. статей XI Всеукраїнських наукових Таліївських читань. – Харків:ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2015. – С.54-59

20. Машкіна В. В. Графічне моделювання у шкільному курсі «Загальна географія»/В. В. Машкіна//Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.- Вип. 22.- С.86-90

21. Машкіна В.В. Використання інтерактивної дошки при проведенні практичних занять з дисципліни «Основи викладання географії»/В.В. Машкіна//Проблеми сучасної освіти: збірник науково-методичних праць. – Вип.6 /[Укл. Ю.В.Холін, Т.О.Маркова.] – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. – С.134-139

22. Клименко В., Решетченко С., Машкіна В. Водно-ресурсний потенціал Харківської області: проблеми використання/ Валентина Клименко, Світлана Решетченко, Вікторія Машкіна//Часопис соціально-економічної географії: Міжрегіональний збірник наукових праць. – Харків:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015.- Вип. 19 (2).- С.135-139

23. Машкіна В. В. Перетворення ландшафту міста./ В. В. Машкіна //Регіон – 2015:стратегія оптимального розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — Х.: ХНУ імені в. Н. Каразіна, 2015. — С. 269-271

24. Машкіна В. Використання топонімічних знань у практичній складовій спецкурсу «Картографічний метод дослідження»/Вікторія Машкіна, Євгеній Рубашенко//Проблеми безперервної географічної освіти і картографії: Збірник наукових праць. – Вип. 24. – Х.:ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. — С.74-77